2424 CAT II: Accredited Vibration Analysis CAT II according to ISO

City Country Reference Date
Strängnäs Sweden Taught in Swedish June 10-14, 2024

Kursmaterial och undervisning sker på svenska.

Detta är den andra nivån på "Vibrationsanalys enligt ISO", som är avsedd för personal som arbetar med mät- och utvärderingstjänster. Kursen ger djupare kunskaper om utvärdering av tidssignaler och fasavläsningar, tillsammans med spektrumanalys och vanliga maskinfel, som t.ex obalans, glapp, felupprikting, lagerfel och resonanser. För att delta i denna kurs rekommenderar vi att deltagarna har grundläggande kunskaper i vibrationsterminologi och minst 12 månaders praktisk erfarenhet av vibrationsanalys. För att bli CATII-certifierad krävs minst 18 månaders praktisk erfarenhet och ett godkänt CATII-examensprov.

Kurslängd: 5 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

----------------------------------------------------------------

Course materials and teaching are conducted in Swedish.

This second level vibration analysis according to ISO is intended for personnel who are working with measuring and evaluation services. The intermediate course provides deeper knowledge about the evaluation of time signals and phase readings, together with spectrum analysis and common machine faults such as unbalance, looseness, misalignment, bearing faults and resonances. To attend this course, students need basic skills in vibration terminology and at least 12 months practical experience in vibration analysis. To be certified, at least 18 months of practical experience and passing the CAT II examination is required.

Duration: 5 days

Price and booking information

For a quotation, contact us at academy@spminstrument.se.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled.